09 08 07 05 03
TÌM SIM
THEO NGÀY SINH

Ngày / Tháng / Năm
Umax300

Giá cước : 300.000đ/tháng
Dung lượng : 30G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: tốc độ cao
Đăng ký

ST120

Giá cước : 120.000đ/tháng
Dung lượng : 28G/28 ngày
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

ST70

Giá cước : 70.000đ/tháng
Dung lượng : 30G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

V120

Giá cước : 120.000đ/tháng
Dung lượng : 60G/1 tháng
Nội mạng: Gọi <20 phút
Ngoại mạng: 100 phút
Hết Dung lượng: Tốc độ thường
Đăng ký

V150

Giá cước : 150.000đ/1 tháng
Dung lượng : 120G/tháng
Nội mạng: Gọi <20 phút
Ngoại mạng: 50 phút
Hết Dung lượng: Tốc độ thường
Đăng ký

F90

Giá cước : 90.000đ/30 ngày
Dung lượng : 5G/Tháng
Nội mạng: Gọi <10 phút
Ngoại mạng: 25P/tháng
Hết Dung lượng: Dùng truy cập
Đăng ký

F70

Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Dung lượng : 3G/Tháng
Nội mạng: Gọi <10 phút
Ngoại mạng: 20P/tháng
Hết Dung lượng: truy cập theo gói MI chính nếu có
Đăng ký

F90

Giá cước : 90.000đ/30 ngày
Dung lượng : 5G/Tháng
Nội mạng: Gọi <10 phút
Ngoại mạng: 25P/tháng
Hết Dung lượng: truy cập theo gói MI chính nếu có
Đăng ký

F120

Giá cước : 120.000đ/30 ngày
Dung lượng : 7G/Tháng
Nội mạng: Gọi <10 phút
Ngoại mạng: 40P/tháng
Hết Dung lượng: truy cập theo gói MI chính nếu có
Đăng ký

F140

Giá cước : 140.000đ/30 ngày
Dung lượng : 8G/Tháng
Nội mạng: Gọi <10 phút
Ngoại mạng: 60P/tháng
Hết Dung lượng: truy cập theo gói MI chính nếu có.
Đăng ký

F190

Giá cước : 190.000đ/30 ngày
Dung lượng : 9G/Tháng
Nội mạng: Gọi <10 phút
Ngoại mạng: 100P/tháng
Hết Dung lượng: truy cập theo gói MI chính nếu có.
Đăng ký

12F90

Giá cước : 1.080.000đ/12 tháng
Dung lượng : 60G/12 Tháng
Nội mạng: Gọi <10 phút
Ngoại mạng: 25P/tháng
Hết Dung lượng: truy cập theo gói MI chính nếu có.
Đăng ký

3F90

Giá cước : 270.000đ/3 tháng
Dung lượng : 15G/3 Tháng
Nội mạng: Gọi <10 phút
Ngoại mạng: 25P/tháng
Hết Dung lượng: truy cập theo gói MI chính nếu có.
Đăng ký

F30

Giá cước : 30.000đ/7 ngày
Dung lượng : 3G/7 ngày
Nội mạng: Gọi <20 phút
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: truy cập theo gói MI chính nếu có.
Đăng ký

V90

Giá cước : 90.000đ/tháng
Dung lượng : 60G/1 tháng
Nội mạng: Gọi <20 phút
Ngoại mạng: 50 phút
Hết Dung lượng: Tốc độ thường
Đăng ký

V120

Giá cước : 120.000đ/tháng
Dung lượng : 60G/1 tháng
Nội mạng: Gọi <20 phút
Ngoại mạng: 100 phút
Hết Dung lượng: Tốc độ thường
Đăng ký

ST200

Giá cước : 200.000đ/tháng
Dung lượng : 60G/1 tháng
Nội mạng: Gọi <20 phút
Ngoại mạng: 200 phút
Hết Dung lượng: Tốc độ thường
Đăng ký

V150

Giá cước : 150.000đ/1 tháng
Dung lượng : 120G/tháng
Nội mạng: Gọi <20 phút
Ngoại mạng: 50 phút
Hết Dung lượng: Tốc độ thường
Đăng ký

ST150

Giá cước : 150.000đ/tháng
Dung lượng : 28G/28 ngày
Nội mạng: Gọi <20 phút
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

ST120

Giá cước : 120.000đ/tháng
Dung lượng : 28G/28 ngày
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

ST90

Giá cước : 90.000đ/tháng
Dung lượng : 60G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

ST70

Giá cước : 70.000đ/tháng
Dung lượng : 30G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

HI90

Giá cước : 90.000đ/tháng
Dung lượng : 3G/tháng
Nội mạng: 100P/tháng
Ngoại mạng: 100p/tháng
SMS nội mạng: 30 tin
Đăng ký

XL50

Giá cước : 50.000đ/tháng
Dung lượng : 5G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

XL90

Giá cước : 90.000đ/tháng
Dung lượng : 9G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

ECOD50

Giá cước : 50.000đ/tháng
Dung lượng : 3G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: Tốc độ thường
Đăng ký

V200K

Giá cước : 200.000đ/tháng
Dung lượng : 3.5G/tháng
Nội mạng: 1000 phút
Ngoại mạng: 20 phút
Hết Dung lượng: 75đ/50k
Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC THEO NGÀY

Trải nghiệm gói MI5D

Giá cước : 5.000đ/ngày
Dung lượng : 500MBG/ngày
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

Trải nghiệm gói MI10D

Giá cước : 10.000đ/ngày
Dung lượng : 2G/ngày
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

Trải nghiệm gói ST15K

Giá cước : 15.000đ/3 ngày
Dung lượng : 3G/3 ngày
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

Trải nghiệm gói ST30K

Giá cước : 30.000đ/7 ngày
Dung lượng : 7G/7 ngày
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: dừng truy cập
Đăng ký

GÓI CƯỚC MIMAX

Mimax70

Giá cước : 70.000đ/tháng
Dung lượng : 3G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: tốc độ cao
Đăng ký

Mimax90

Giá cước : 90.000đ/tháng
Dung lượng : 5G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: tốc độ cao
Đăng ký

Mimax125

Giá cước : 125.000đ/tháng
Dung lượng : 8G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: tốc độ cao
Đăng ký

Mimax200

Giá cước : 200.000đ/tháng
Dung lượng : 15G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: tốc độ cao
Đăng ký

Umax300

Giá cước : 300.000đ/tháng
Dung lượng : 30G/tháng
Nội mạng: giá thường
Ngoại mạng: giá thường
Hết Dung lượng: tốc độ cao
Đăng ký

GÓI DCOM 3G/4G

D30

Giá cước : 30.000đ/tháng
Dung lượng : 2.5G/tháng
Tốc độ cao
Vượt cước: 0
Đăng ký

D50

Giá cước : 50.000đ/tháng
Dung lượng : 3.5G/tháng
Tốc độ cao
Vượt cước: 0
Đăng ký

D70

Giá cước : 70.000đ/tháng
Dung lượng : 7G/tháng
Tốc độ cao
Vượt cước: 0
Đăng ký

D90

Giá cước : 90.000đ/1 tháng
Dung lượng : 10G/tháng
Tốc độ cao
Vượt cước: 0
Đăng ký

D120

Giá cước : 120.000đ/tháng
Dung lượng : 12G/tháng
Tốc độ cao
Vượt cước: 0
Đăng ký

D200

Giá cước : 200.000đ/tháng
Dung lượng : 20G/tháng
Tốc độ cao
Vượt cước: 0
Đăng ký

D500

Giá cước : 500.000đ/12 tháng
Dung lượng : 4G/tháng
Tốc độ cao
Vượt cước: 0
Đăng ký

D900

Giá cước : 900.000đ/12 tháng
Dung lượng : 7G/tháng
Tốc độ cao
Vượt cước: 0
Đăng ký

Hỗ Trợ Khách Hàng

 
Chat Chat Facebook
Hoài Nam
 
Phạm Trang 
 
Quang Linh
 
Hoàng Hoài
 
Bế Phượng
 
Đỗ Thảo
 
Triệu Hà
 
Thị Phượng 
 
Nguyễn Quản
 
Đăng Kí Chính Chủ
 
Ngọc Thúy
 
Phan Nguyệt
Xem Thêm
Giao Dịch Sim:
 

Phản ánh DV: 

 

Thời gian làm việc
T2 - CN : 8h - 17h30

Qúy Khách  mua sim

xin vui lòng nhấn vào chữ 
Đặt mua

Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho quý khách

Xin chân thành cảm ơn!


 Đơn hàng mới

 • Võ ngọc duy

  Đặt sim:**79210***

  Vào ngày: 27/01/2020

 • Trần Văn Mười

  Đặt sim:**68190***

  Vào ngày: 27/01/2020

 • Võ ngọc duy

  Đặt sim:**79210***

  Vào ngày: 26/01/2020

 • Nguyễn Duy Hoà

  Đặt sim:**74401***

  Vào ngày: 25/01/2020

 • Nguyên tâń Phuoc

  Đặt sim:**01099***

  Vào ngày: 23/01/2020

 • Đặng toàn thiện

  Đặt sim:**12838***

  Vào ngày: 23/01/2020

 • Vũ Văn Toàn

  Đặt sim:**83230***

  Vào ngày: 20/01/2020

 • Nguyễn xuân linh

  Đặt sim:**81739***

  Vào ngày: 19/01/2020

 • Nguyễn văn dao

  Đặt sim:**94910***

  Vào ngày: 19/01/2020

 • Nguyễn hoàng công

  Đặt sim:**88771***

  Vào ngày: 19/01/2020


TÌM SIM
THEO NGÀY SINH

Ngày / Tháng / Năm


Tổng đài nhà mạng

VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091 - 9191
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059
 
giao hàng Giao hàng nhanh
Thời gian giao hàng:
• Khu vực nội thành Hà Nội: 24h
• Khu vực ngoại thành Hà Nội: 36h
• Các khu vực tỉnh/thành phố còn lại: 4 - 5 ngày (không tính chủ nhật và ngày nghỉ lễ)
thanh toánThanh toán tiện
Tùy chọn thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán qua thẻ hoặc Internet banking
mạng lướiMạng lưới rộng
Mạng lưới di dộng các mạng, Viettel, Vinaphone, Mobifone phủ sóng khắp cả nước.
© Sim Tuấn Hưởng - Hệ thống phân phối Sim Đẹp Online - Sim Tuấn Hưởng lớn nhất Việt Nam!

Simtuanhuong.vn là trang web chuyên về số đẹp giá rẻ - Hệ thống phân phối Sim số đẹp, sim năm sinh số 1 Việt Nam
Công Ty CP DV Viễn Thông Tuấn Hưởng
Giấy phép KD số 0108755951 cấp tại Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội
Địa chỉ: Tòa CT3B Mễ Trì Thượng - Hà Nội
Sim Tuấn Hưởng giao sim miễn phí tận nhà trên toàn quốc.
Lưu ý: Mọi Thông tin của Quý Khách đều được chúng tôi bảo mật tuyệt đối, và tuân thủ theo nghị định của Nhà Nước
 
Chat Chat Facebook
Hoài Nam
0973.26.9999
 
Phạm Trang 
 
Quang Linh
 
Hoàng Hoài
096.72.00000
 
Bế Phượng
096.595.1111
 
Đỗ Thảo
0935.19.0000
 
Triệu Hà
 
Thị Phượng 
 
Nguyễn Quản
 
Đăng Kí Chính Chủ
 
Ngọc Thúy
 
Phan Nguyệt
Xem Thêm
Giao Dịch Sim:
 
 0898.992.992

Phản ánh DV: 

 0972.91.9999
 

Thời gian làm việc
T2 - CN : 8h - 17h30

Qúy Khách  mua sim

xin vui lòng nhấn vào chữ 
Đặt mua

Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho quý khách

Xin chân thành cảm ơn!


 
 Hotline